List of Symbol Names


Vowels

IPA SymbolSymbol Name
ɪ short i, small capital i
ɛ epsilon
æ ash /aʃ/
a flat a, front a
ɑ back a
ʌ BUT-sound, caret
ɤ ram's horns
ɯ turned m
ɨ barred i
ə s(c)hwa /ʃwɑ/
ɚ rhotic schwa, r-coloured schwa
ɜ BIRD-sound, reversed epsilon
ɐ turned a
ʏ small capital y
ø barred o
œ o-e digraph
Πcapital o-e digraph
ɒ turned back a
ɔ open o
ο closed o
ʊ small capital u, short u
ʉ barred u
ө barred o

Consonants

IPA SymbolSymbol Name
ʔ glottal stop
θ theta /θiːtǝ/
ð eth /ɛð/
ʃ esh /ɛʃ/
ʒ ezh /ɛʒ/
ŋ eng /ɛŋ/
ɹ turned r
ʋ curly v
ʍ inverted w